Voorwaarden goede zorg

Onze kwaliteit van zorg

Richtlijnen

OCA werkt volgens de richtlijnen voor medische specialistische zorg. OCA hanteert de Governancecode Zorg. Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg.
OCA heeft een Raad van Commissarissen, een Directeur Patiëntenzorg en een Manager Kwaliteit van Zorg die de criteria en procedures nauwlettend in de gaten houden, aan de hand van onderstaande normen voor Zelfstandige Behandel Centra (ZBC’s) .

Keurmerken ZKN en HKZ

De wetgever eist in de Kwaliteitswet Zorginstellingen en in de wet BIG, van zorgaanbieders dat zij de kwaliteit van de zorg systematisch moeten bewaken, beheersen en eventueel verbeteren. Daarom is het opzetten van kwaliteitszorgsysteem een must voor zorginstellingen.

Zodoende heeft OCA het HKZ en ZKN keurmerk.

De Stichting HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) heeft sectorspecifieke normen ontwikkeld om hier in de praktijk invulling aan te geven. De HKZ norm bestaat uit een aantal eisen waaraan een organisatie dient te voldoen. Per branche is er een specifieke HKZ-norm. Het belang van kwaliteitszorg wordt steeds meer onderstreept door cliëntorganisaties en zorgverzekeraars.

Het ZKN-keurmerk is, ontwikkeld door Zelfstandige Klinieken Nederland, in samenwerking met het onafhankelijke certificeringinstituut KIWA. Alle klinieken met het ZKN-keurmerk voldoen aan strenge eisen van kwaliteit en professionaliteit en zetten zich in voor de allerbeste zorg. Kijk voor meer informatie over ZKN op zkn.nl.

Bevoegd bekwaam personeel

Als zorgmedewerker moet je bevoegd en bekwaam en zijn voor je werk. Dit is vastgelegd in de wet BIG en in het belang van de patiënt (veilige zorg), van de zorgmedewerker (veilig werken) én van de zorgorganisatie (verantwoordelijk voor veilige zorg en veilig werken).
Bevoegd ben je door opleiding en organisatie. Bekwaam gaat over de zorgprofessional als individu, de ik. Bekwaam bestaat uit een kenniscomponent en een vaardigheidscomponent. Dit kan bijvoorbeeld bij training of scholing waar je laat zien dat je de handeling beheerst.

Al onze medewerkers zijn bevoegd en bekwaam en voldoen aan de wet BIG en/of andere verplichte registraties.

OCA heeft een medische staf die bestaat uit geregistreerde revalidatieartsen die voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de herregistratie (BIG-register, Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) en aan de criteria en competenties zoals omschreven door het Centraal College Medisch Specialisten (CCMS), in het opleidingsplan BETER van de VRA en in de relevante diagnose gebonden behandelkaders van de VRA.

Onze kwaliteitsindicatoren, PROM en PREM

Landelijk zijn er afspraken gemaakt over waar de kwaliteit van zorg aan moet voldoen. Verzekeraars, zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleren de kwaliteit van onze zorgverlening via kwaliteitsindicatoren. Deze indicatoren kunnen je helpen bij het vormen van een mening over wat voor jou persoonlijk belangrijk is én om betere vragen te kunnen stellen aan jouw arts.

OCA gebruikt de indicatoren voor kwaliteitsverbetering en toetst of de patiëntenzorg en ondersteunende dienstverlening voldoen aan de actuele eisen van kwaliteit en patiëntveiligheid.

Zorgverzekeraars kunnen kwaliteitsindicatoren gebruiken bij het inkopen van zorg. Het Zorginstituut maakt de keuze of iets wel of niet in het pakket van de basiszorgverzekering thuishoort. Op de Transparantiekalender staan de afspraken die het Zorginstituut met zorgaanbieders maakt over het aanleveren van kwaliteitsgegevens (verplichte indicatoren). De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gebruikt kwaliteitsindicatoren voor het houden van toezicht.

De basisset kwaliteitsindicatoren is ontwikkeld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De gegevens van deze indicatoren (ook de patiënten ervaringen) worden gepubliceerd op dhd.nl en revalidatiecheck.nl. Op revalidatiecheck kun je revalidatie-instellingen vergelijken op kwaliteit, of opzoeken hoe goed de revalidatie-instelling bij jou in de buurt is.

Voor een aantal ziekten hebben patiëntenorganisaties vergelijkingsinformatie verzameld. In deze patiëntenwijzers, zoals Zorgkaart Nederland, kun je per kliniek zien of er geboden wordt wat de patiëntenverenigingen belangrijk vinden.

Ook wachttijden zijn kwaliteitsindicatoren en worden benoemd onder de ‘Treeknorm’. Dit is de maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen en bedraagt voor de toegang tot de polikliniek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. Per locatie kun je zien wat de wachttijd is voor jouw OCA centrum.

Onze resultaten